Έργα

Δεδομένου ότι το εργαστήριο είναι μία νεοσύστατη οντότητα, δεν έχει ακόμα επίσημη εμπλοκή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρόλα αυτά, τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει ως κύριοι ερευνητές ή και επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ένα μεγάλο αριθμό έργων συνεργαζόμενοι με άλλες ερευνητικές ομάδες της χώρας ή και της Ευρώπης που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες ΤΠΕ.

Η παρακάτω λίστα περιέχει τα εθνικά-ευρωπαικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει μέλη του PDSN.

 

Συμμετοχές σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα από το 2015 έως σήμερα, καθώς και σε λοιπά έργα και παροχές υπηρεσιών προς τρίτους

 

 

               Έργο/τίτλος

Συνεργαζόμενοι φορείς

Συνολικός προϋπολογισμός έργου

Χρηματοδότηση που αφορά το εργαστήριο

1

European Community and Greek Government Project Archimedes III: Tεχνικές επικοινωνίας και επεξεργασίας δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και ασύρματα δίκτυα αισθητήρων/ενεργοποιητών  – Data Communication and Processing in Wireless Sensor and Sensor/Actuator Networks (PROSENS)”, 2012-2015

 

Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 

100.000 €

 

100.000 €

2

European Community and Greek Government Project Archimedes III: “Φωτονικά δίκτυα βασισμένα σε φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, PHONONIC» 2012-2015

 

Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 

100.000 €

 

50.000 €

3

 «Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, 2016-2018

 

ΙΤΥΕ, ΑΠΘ, ΔΠΘ, ΕΚΠΑ, ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ, Παν. Κρήτης, Παν. Αιγαίου,  Παν. Θεσσαλίας, Παν. Ιωαννίνων, ΠΑΜΑΚ, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

161.289 €

161.289 €

4

COST Action MP1204 “TERA-MIR Radiation:  Materials, Generation, Detection and Applications” – Συμμετοχή στην επιτροπή διαχείρισης (2012-2016)

30 Πανεπιστήμια (University of Nottingham, Newcastle, EPFL, …)

2.000.000 €

10.000 €

5

COST Action BM1205 “European Network for Skin Cancer Detection using Laser Imaging” – Συμμετοχή στην επιτροπή διαχείρισης (2014-2017)

30 Πανεπιστήμια (University of Nottingham, EPFL, Univ. Of Leeds, TU Darmstadt…)

2.000.000 €

10.000 €

  

Συμμετοχές μελών του εργαστηρίου σε ερευνητικά έργα μέσω της συνεργασίας τους με ομάδες άλλων φορέων (συμμετοχή με χρηματοδότηση)

 

               Έργο/τίτλος

 Ον/μο Μέλους Εργαστηρίου

1

European Community, Η2020: “NEUROMORPHIC RECONFIGURABLE INTEGRATED PHOTONIC CIRCUITS AS ARTIFICIAL IMAGE PROCESSOR (NEoteRIC)”, 2020-2022 (https://neoterich2020.eu/)

Μπόγρης Αντώνης

 2

COST Action MP1204 “TERA-MIR Radiation:  Materials, Generation, Detection and Applications” – Management Committee (2012-2016)

Μπόγρης Αντώνης

 3

COST Action BM1205 “European Network for Skin Cancer Detection using Laser Imaging” – Management Committee (2014-2017)

Μπόγρης Αντώνης

 4

GSRT, TouristHub

Γραμματή Πάντζιου

5

COOPERATION PROGRAMME: (Interreg V-A) EL-IT – Greece-Italy, Project “INVESTMENT (INnovatiVe E‐Services for booSting Tourist economy and Multimodal public Transportation)»

Γραμματή Πάντζιου

6

GSRT, Social Park

Γραμματή Πάντζιου

7

SMARTBUY (Smart Buying Experiences in Smart Cities; H2020/ICT/687960;

Γραμματή Πάντζιου

8

HoPE (Holistic Personal public Eco-mobility; FP7/CIP/ICT/PSP/PB/621133;

Γραμματή Πάντζιου

9

ΓΓΕΤ, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ‐Δημιουργώ‐Καινοτομώ», Project TouristHub («Συνάθροιση και Παροχή Ολοκληρωμένων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών») με κωδικός πράξης: MIS 5030469),  1/6/2018 –31/12/2020

 

Γραμματή Πάντζιου

10

COOPERATION PROGRAMME: (Interreg V-A) EL-IT – Greece-Italy, Project INVESTMENT (INnovatiVe E‐Services for booSting Tourist economy and Multimodal public Transportation)» με  κωδικό πράξης (ΦΚ/MIS) 80586/5003398, 1/6/2018-31/5/2020.

 

 

Γραμματή Πάντζιου

11

ΓΓΕΤ, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ‐Δημιουργώ‐Καινοτομώ», Project «Social Park: Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού»,  1/6/2018 –31/5/2020

 

Γραμματή Πάντζιου

12

SMARTBUY (Smart Buying Experiences in Smart Cities; H2020/ICT/687960; Ιανουάριος 2016 –  Ιούνιος 2018). Προϋπολογισμός έργου: 1.676.375. Συμμετοχή ΕΕ: 1.420.775. Προϋπολογισμός ΙΤΥΕ: 383.750

 

Γραμματή Πάντζιου

13

HoPE (Holistic Personal public Eco-mobility; FP7/CIP/ICT/PSP/PB/621133; Ιούνιος 2014 – Μάιος 2017). Προϋπολογισμός έργου: 3.592.000. Συμμετοχή ΕΕ: 1.796.000. Προϋπολογισμός ΙΤΥΕ: 142.465.

 

 

Γραμματή Πάντζιου

14

MOVESMART (renewable MObility serVicEs in SMART cities; FP7/ICT/STREP/288094; Νοέμβριος 2013 – Οκτώβριος 2016), Προϋπολογισμός έργου: 3.205.582. Συμμετοχή ΕΕ: 2.450.000 Euros. Προϋπολογισμός ΙΤΥΕ: 324.686.

 

Γραμματή Πάντζιου

15

European Community and Greek Government Project SYNERGASIA: “Analysis of Marine Information for Environmentally Safe Shipping (AMINESS)”, 2013-2015

 

Γραμματή Πάντζιου

16

European Community and Greek Government Project Archimedes III:  «Κατανεμημένα Συστήματα Ευρείας Κλίμακας – Ανάπτυξη Προηγμένων Πρωτοκόλλων και Εφαρμογές των Διομότιμων Συστημάτων», 2012-2015

 

Γραμματή Πάντζιου

17

European Community and Greek Government Project  Thalis: “From Graph Theory to Matroids: Algorithmic Issues and Applications”, 2012-2015

 

Γραμματή Πάντζιου

18

 «Ανάπτυξη αισθητήρα ανίχνευσης αερίων με τη χρήση αμοιβαίας έγχυσης σε οπτικές πηγές ICLs του μέσου υπέρυθρου φωτός,» στο πλαίσιο της δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας –Γερμανίας», 2018-2021

Μπόγρης Αντώνης

19

 «Ευέλικτες, εύκολα διαχειρίσιμες και χαμηλού κόστους λύσεις για την υλοποίηση δικτύων πρόσβασης τελευταίου μιλίου βασισμένων σε τεχνολογίες χαλκού» στο πλαίσιο της δράσης «Διμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ 2013-2015».

Μπόγρης Αντώνης

20

 «Σύμφωνα Ασύρματα Οπτικά Συστήματα ως Δομικά Στοιχεία για την Υλοποίηση Δικτύων Οικίας και Επαγγελματικών Χώρων Επόμενης Γενιάς (COWS)» στο πλαίσιο της Δράσης «Αριστεία ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (2013-2015)

Μπόγρης Αντώνης

21

FP7 ICT Project “CLARITY” (Compact ultra-efficient mid- infrared photonic systems based on low noise quantum cascade laser sources, wide band frequency converters and near-infrared photodetectors for applications of mid-infrared photonics), (2011-2015)

Μπόγρης Αντώνης

22

European Community and Greek Government Project Archimedes III: 2013 – 2015

Παναγιώτης Καρκαζής

23

XIFI FI-PPP “eXperimental Infrastructures  for the Future Internet “ 2014 – 2015 

Παναγιώτης Καρκαζής

24

DOLFIN “Data centers Optimization for energy-efficient and environmentally Friendly Internet”  2015 – 2016

Παναγιώτης Καρκαζής

25

SONATA 5G-PPP “Service Programming and Orchestration for Virtualized Software Networks” 2015 – 2017

Παναγιώτης Καρκαζής

26

European Union, UIA: “Be Secure Feel Secure (BSFS)”, 2019-2022 (https://www.bsfs-project.eu) 

Καλλέργης Δημήτριος

27

ERDF and National Funds, Competitiveness Entrepreneurship Innovation Operational Program: “Intelligent Τriage System for Hospital Emergency Departments and Clinics (IntelTriage)”, 2018-2022 (https://inteltriage.web.auth.gr) 

Καλλέργης Δημήτριος, Γαροφαλάκη Ζαχαρένια 

28

Guangdong Science and Technology Plan Project. Project Title: Key Optical Wireless Converged Technologies for Distributed 5G Systems.

Duration: 01/01/2019 – 31/12/2021 

Μυριδάκης Νικόλαος

29

NSFC. Project Title: Research on Energy Harvesting and Security Communication Based on Power Convergence Metasurface.

Duration 01/01/2021 – 31/12/2024

Μυριδάκης Νικόλαος

30

ΕΣΠΑ – “Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β”: Αρχιτεκτονική οχηματικών δικτύων 5G με τεχνολογία υπολογιστικής άκρου για την υποστήριξη καινοτόμων υπηρεσιών.

Διάρκεια έργου 11/3/2020 – 10/6/2021 

Μυριδάκης Νικόλαος

31

European Union, Η2020: 

«A holistic and Scalable Solution for research, innovation and Education in Energy Transition (ASSET)”,2019 – 2021 

(https://energytransition.academy/) 

Καρκαζής Παναγιώτης 

32

iDeliver (Πληθοποριστική πλατφόρµα παράδοσης αγαθών ως υπηρεσία) “Research-Create-Innovate”, Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020) 7/2020- 12/2022. 

Γραμματή Πάντζιου