Υποδομή

Στο πλαίσιο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου αξιοποιείται ο κάτωθι εξοπλισμός:

 

1. Εξοπλισμός προπτυχιακών εργαστηριακών μαθημάτων (παράλληλος υπολογισμός και λειτουργικά συστήματα): Δώδεκα (12) προσωπικοί υπολογιστές (PCs) Pentium 4 3.00GHz με 1GB RAM ο καθένας και δυο κάρτες δικτύου (μία κάρτα Ethernet 10/100/1000Mbps και μία κάρτα LTSP/linux network boot card). Οι ανωτέρω υπολογιστές είναι ενεργά συνδεδεμένοι (μέσω αντίστοιχου switch) σε τοπικό δίκτυο (LAN) Ethernet 10/100Mbps αποτελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα χαμηλού κόστους μεσαίας ταχύτητας περιβάλλον για παράλληλο-κατανεμημένο υπολογισμό. Τοπικά τρέχουν λειτουργικό linux και η αξιοποίησή τους στα πλαίσια εφαρμογών παράλληλου-κατανεμημένου υπολογισμού γίνεται μέσω της βιβλιοθήκης ανταλλαγής μηνυμάτων Message Passing Interface MPI 2.0 (MPICH implementation). Τρέχουν επίσης linux και με network boot από κεντρικό εξυπηρετητή μέσω της LTSP κάρτας και επικοινωνούν με κεντρικούς εξυπηρετητές για τις ανάγκες κεντρικής υποστήριξης των αναγκών των εργαστηρίων. O εν λόγω εξοπλισμός χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για διδακτικούς σκοπούς (στα πλαίσια των αντίστοιχων προπτυχιακών μαθημάτων). 

2. Υποδομή Συστοιχίας Υπολογιστών (cluster) η οποία αποτελείται από οκτώ (8) επεξεργαστές ΧΕΟΝ 3.00GHz με 1GB RAM ο καθένας και τέσσερις κάρτες δικτύου (δύο κάρτες Ethernet 1Gbps, μία κάρτα Myrinet 2Gbps και μία κάρτα Ethernet 10/100 Mbps). Οι ανωτέρω επεξεργαστές (cluster) είναι ενεργά συνδεδεμένοι μέσω αντίστοιχων switches (gigabit ethernet switch, myrinet switch, ethernet 10/100 switch) σε όλες τις αναφερόμενες παραπάνω μορφές δικτυακής διασύνδεσης αποτελώντας έτσι ένα τυπικό περιβάλλον παράλληλου υπολογισμού υψηλής απόδοσης. Τρέχουν λειτουργικό Gentoo linux 2.6.xx  και η αξιοποίησή τους στα πλαίσια εφαρμογών παράλληλου-κατανεμημένου υπολογισμού γίνεται μέσω της βιβλιοθήκης ανταλλαγής μηνυμάτων Message Passing Interface MPI 2.0 (MPICH implementation). Η εν λόγω υποδομή συστοιχίας (cluster) χρησιμοποιείται τόσο για διδακτικούς σκοπούς (στα πλαίσια του των μεταπτυχιακών μαθημάτων) όσο και για ερευνητικούς (ανάπτυξη και αξιολόγηση παράλληλων αλγορίθμων και εφαρμογών με χρήση MPI στο πλαίσιο τόσο της ερευνητικής δραστηριότητας μελών του εργαστηρίου όσο και της εκπόνησης πτυχιακών εργασιών φοιτητών του Τμήματος).

 

3. Εξοπλισμός Επικοινωνιών και Δικτύων:

 

  • Δικτυακός εξοπλισμός (12 Cisco Routers, 5 Ethernet Switches, 5 Wireless Access points LinkSys)
  • Δέκα κόμβοι-αισθητήρες τύπου Sunspot και δύο κόμβους που έχουν τη δυνατότητα κίνησης μέσω αυτοκινούμενων robots (trackbots).
  • Συσκευές μέτρησης ραδιοκάλυψης δικτύων κινητών επικοινωνιών (Aaronia spectrum Analyzer)
  • Λογισμικό για τη σχεδίαση δικτύων κινητών επικοινωνιών (EDX SignalPro Evaluation)
  • Λογισμικό για τη σχεδίαση συστημάτων οπτικών επικοινωνιών και φωτονικών διατάξεων όπως lasers, ενισχυτές, φίλτρα (έχει αναπτυχθεί από μέλη της ομάδας)
  • Λογισμικό σχεδίασης και ελέγχου δικτύων (packet tracer, GNS3, Mininet)
  • Δύο Lasers και ένα οπτικός σύμφωνος δέκτης με δυνατότητα επικοινωνίας στα 10 Gb/s