Το εργαστήριο «Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων» είναι μία νεοσύστατη ερευνητική οντότητα που ανήκει στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα μέλη του εργαστηρίου είναι καθηγητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία σε τομείς που εντάσσονται στο ευρύ πεδίο των παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων και δικτύων. Το βασικό κίνητρο για τη δημιουργία του εργαστηρίου ήταν να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα ερευνητών, καθηγητών του Τμήματος, οι οποίοι έχουν εμπειρία σε θέματα σχετικά με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας τεχνολογίες. Οι στόχοι της ισχυρής συνεργασίας στο πλαίσιο του εργαστηρίου είναι

  • Η ανάπτυξη συνεργιών που θα προετοιμάσουν το έδαφος για συνεργασία με ερευνητικές ομάδες άλλων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών με σκοπό την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού και της εκπαιδευτικής δυνατότητας του εργαστηρίου στους σχετικούς επιστημονικούς τομείς.
  • Η συμμετοχή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
  • Η μεταφορά της λαμβανόμενης τεχνογνωσίας στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που οργανώνονται από το τμήμα