2021

Book chapters

 1. Ιωάννα Καντζάβελου και Βασίλης Κάτος, “Ψηφιακή Δικανική”, στο συλλογικό τόμο “Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων στον Κυβερνοχώρο”, Σωκράτης Κάτσικας, Στέφανος Γκρίτζαλης, και Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης (Επιστημονική Επιμέλεια), Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2021.
 2. Panagiotis Efstathiadis, Anna Karanika, Nestoras Chouliaras, Leandros Maglaras, Ioanna Kantzavelou, “Smart Cars and Over-the-Air Updates”, Chapter in Cybersecurity Issues in Emerging Technologies, CRC Press, 2021.
 3. Nathan Clark, Leandros Maglaras, Ioanna Kantzavelou, Nestoras Chouliaras, Mohamed Amine Ferrag, “Blockchain Technology: Security and Privacy Issues”, Chapter in Blockchain Technology and Innovation in Business Process, Springer, March 2021, DOI: 10.1007/978-981-33-6470-7_6.
 4. Leandros Maglaras, Ioanna Kantzavelou, “Cybersecurity Issues in Emerging Technologies”, CRC Press, 2021, DOI: 10.1201/9781003109952
 5. Leandros Maglaras, Ioanna Kantzavelou, Mohamed Amine Ferrag, “Cybersecurity of Critical Infrastructures: Challenges and Solutions”, MDPI AG, 2021

 

 

 

Journals

 1. Nikolaos I. Miridakis, Theodoros A. Tsiftsis, and Guanghua Yang, `Non-Linear Age of Information: An Energy Efficient Receiver-Centric Approach,’ IEEE Wireless Communications Letters, under minor revision, 2021.
 2. Nikolaos I. Miridakis, Zheng Shi, Theodoros A. Tsiftsis, and Guanghua Yang, `Extreme Age of Information for Energy Harvesting Systems,’ IEEE Wireless Communications Letters, under major revision, 2021.
 3. Nikolaos I. Miridakis, Theodoros A. Tsiftsis, Guanghua Yang, Panagiotis A. Karkazis, and Helen C. Leligou, “Semi-Blind Multiuser Detection Under the Presence of Reconfigurable Intelligent Surfaces,” IEEE Wireless Communications Letters, accepted for publication, Oct. 2021.
 4. Theodoros A. Tsiftsis, Constantinos Valagiannopoulos, Hongwu Liu, Alexandros-Apostolos A. Boulogeorgos, and Nikolaos I. Miridakis, “Metasurface-Coated Devices: A New Paradigm for Energy-Efficient and Secure 6G Communications,” IEEE Vehicular Technology Magazine, accepted for publication, Oct. 2021.
 5. Emmanouel T. Michailidis, Nikolaos I. Miridakis, Angelos Michalas, Emmanouel Skondras, Dimitrios J. Vergados, and Dimitrios D. Vergados, “Energy Optimization in Massive MIMO UAV-Aided MEC-Enabled Vehicular Networks,” IEEE Access, vol. 9, pp. 117388 – 117403, Aug. 2021.
 6. Nikolaos I. Miridakis, Emmanouel T. Michailidis, Angelos Michalas, Emmanouel Skondras, Dimitrios J. Vergados, and Dimitrios D. Vergados, ”Performance of Uplink NOMA with User Mobility Under Short Packet Transmission,” Wireless Personal Communications, accepted for publication, Aug. 2021.
 7. Emmanouel Skondras, Emmanouel T. Michailidis, Angelos Michalas, Dimitrios J. Vergados, Nikolaos I. Miridakis, and Dimitrios D. Vergados, “A Network Slicing Framework for UAV-aided Vehicular Networks,” MDPI Drones, Special Issue on Unmanned Aerial Vehicle-Assisted Cooperative Air and Ground Communications, Jul. 2021.
 8. Emmanouel T. Michailidis, Nikolaos I. Miridakis, Angelos Michalas, Emmanouil Skondras, and Dimitrios J. Vergados, `Energy Optimization in Dual-RIS UAV-Aided MEC-Enabled Internet of Vehicles,’ MDPI Sensors, Special Issue on UAV-Based Technology for IoT, vol. 21, no. 13, Jun. 2021.
 9. Emmanouil Skondras, Angelos Michalas, Dimitrios J. Vergados, Emmanouel T. Michailidis, Nikolaos I. Miridakis, and Dimitrios D. Vergados, `Network Slicing on 5G Vehicular Cloud Computing Systems,’ MDPI Electronics, Special Issue on Toward a New Era of Radio Access Technologies for 5G and Beyond, vol. 10, no. 12, Jun. 2021.
 10. Nikolaos I. Miridakis, Theodoros A. Tsiftsis, and Guanghua Yang, `Moment-based Spectrum Sensing Under Generalized Noise Channels,’ IEEE Communications Letters, 25, no. 1, pp. 89-93 , Jan. 2021.
 11. Deligiannidis, C. Mesaritakis and A. Bogris, “Performance and Complexity Analysis of Bi-Directional Recurrent Neural Network Models Versus Volterra Nonlinear Equalizers in Digital Coherent Systems,” in Journal of Lightwave Technology, vol. 39, no. 18, pp. 5791-5798, Sept.15, 2021, doi: 10.1109/JLT.2021.3092415.
 12. Sozos, Kostas, Charis Mesaritakis, and Adonis Bogris. “Reservoir Computing based on Mutually Injected Phase Modulated Semiconductor Lasers as a monolithic integrated hardware accelerator.” IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 57, pp. 1400107, 2021.
 13. Ya Guo, Qiang Cai, Zhiwei Jia, Bingjie Xu, Zhensen Gao, Qianwu Zhang, Ruonan Zhang, Adonis Bogris, K Alan Shore, Yuncai Wang, Pu Li, “ Real-time and ultrafast optical pulse quantization based on slicing the supercontinuum, “ in Chinese Optics Letters, vol. 19, no. 8, p 081901, Aug. 18, 2021
 14. Sarantoglou, G., Skontranis, M., Bogris, A., & Mesaritakis, C. (2021). Experimental study of neuromorphic node based on a multiwaveband emitting two-section quantum dot laser. Photonics Research, 9(4), B87-B95.
 15. Skontranis, M., Sarantoglou, G., Deligiannidis, S., Bogris, A., & Mesaritakis, C. (2021). Time-Multiplexed Spiking Convolutional Neural Network Based on VCSELs for Unsupervised Image Classification. Applied Sciences, 11(4), 1383 (invited)
 16. Cai, Q., Guo, Y., Li, P., Bogris, A., Shore, K. A., Zhang, Y., & Wang, Y. (2021). Modulation format identification in fiber communications using single dynamical node-based photonic reservoir computing. Photonics Research, 9(1), B1-B8.
 17. Bogris, A., Mesaritakis, C., Deligiannidis, S., & Li, P. (2020). Fabry-Perot lasers as enablers for parallel reservoir computing. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 27(2), 1-7.
 18. Ioanna Kantzavelou, Leandros Maglaras, Panagiotis Tzikopoulos, Sokratis Katsikas, “A Multiplayer Game Model to Detect Insiders in Wireless Sensor Networks”, Peerj Computer Science, Accepted, October 2021.
 19. Leandros A. Maglaras, Ioanna Kantzavelou, Mohamed Amine Ferrag, “Digital Transformation and Cyber security of Critical Infrastructures”, Applied Sciences (MDPI), September 2021, DOI: 10.3390/app11188357.
 20. Anagnostopoulos, T., Kostakos, P., Zaslavsky, A., Kantzavelou, I., Tsotsolas, N., Salmon, I., Morley, J. Harle, R., “Challenges and Solutions of Surveillance Systems in IoT-Enabled Smart Campus: A Survey,” in IEEE Access, vol. 9, pp. 131926-131954, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3114447.
 21. Chouliaras, N.;Kittes,G.; Kantzavelou, I.; Maglaras, L.; Pantziou, G.; Ferrag, M.A. Cyber Ranges and TestBeds for Education, Training, and Research. Appl. Sci. 2021, 11, 1809. https://doi.org/ 10.3390/app11041809.
 22. Prekas, S., Karkazis, P., Nikolakakis, V. and Trakadas, P., 2021, December. Comprehensive Comparison of VNE Solutions Based on Different Coordination Approaches. In Telecom (Vol. 2, No. 4, pp. 390-412). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
 23. Giannopoulos, A., Spantideas, S., Kapsalis, N., Karkazis, P. and Trakadas, P., 2021. Deep reinforcement learning for energy-efficient multi-channel transmissions in 5G cognitive hetnets: Centralized, decentralized and transfer learning based solutions. IEEE Access, 9, pp.129358-129374.
 24. Alemany, P., Román, A., Vilalta, R., Pol, A., Bonnet, J., Kapassa, E., Touloupou, M., Kyriazis, D., Karkazis, P., Trakadas, P. and Martrat, J., 2021. A KPI-Enabled NFV MANO Architecture for Network Slicing with QoS. IEEE Communications Magazine, 59(7), pp.44-50.
 25. Leligou, H.C., Ponci, F., De Rosa, R., Karkazis, P.A. and Psomopoulos, C.S., 2021. Designing an innovative educational toolbox to support the transition to new technologies. SN Social Sciences, 1(3), pp.1-22.
 26. Uzunidis, D., Karkazis, P., Roussou, C., Patrikakis, C. and Leligou, H.C., 2021. Intelligent Performance Prediction: The Use Case of a Hadoop Cluster. Electronics, 10(21), p.2690.
 27. Trakadas, P., Sarakis, L., Giannopoulos, A., Spantideas, S., Capsalis, N., Gkonis, P., Karkazis, P., Rigazzi, G., Antonopoulos, A., Cambeiro, M.A. and Gonzalez-Diaz, S., 2021. A cost-efficient 5G non-public network architectural approach: Key concepts and enablers, building blocks and potential use cases. Sensors, 21(16), p.5578.
 28. Gritzalis, G. Pantziou, R. Román-Castro, “Sensors Cybersecurity”, Sensors. 2021; 21(5):1762.
 29. Bourg, T. Chatzidimitris, I. Chatzigiannakis, D. Gavalas, K. Giannakopoulou, V. Kasapakis, C. Konstantopoulos, D. Kypriadis, G. Pantziou and C. Zaroliagis, Enhancing Shopping Experiences in Smart Retailing, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, (2021).
 30. Gerakidis, S. Megarchioti and B. Mamalis, “Efficient Big Text Data Clustering Algorithms using Hadoop and Spark”, in International Journal of Computer Applications (IJCA), Vol. 174, No. 15, pp. 13-21, 2021.
 31. Mamalis, S. Mamalis and M. Perlitis, “Efficient Multi-level Clustering for Very Large Wireless Sensor Networks with Gateways Support and Meta-heuristic Integration”, in International Journal of Computer Applications (IJCA), Vol. 183, No. 7, pp. 30-38, 2021.
 32. Taha Abdelgalil, Vasileios Manolas, Leandros Maglaras, Ioanna Kantzavelou, Mohamed Amine Ferrag, “Blockchain Technology: A case study in supply chain management”, Third IEEE International Conference on Trust, Privacy and Security in Intelligent Systems, and Applications, December 13 – 15, 2021.

 

 

 

Conferences

 1. Skondras, A. Michalas, D. J. Vergados, E. T. Michailidis, and N. I. Miridakis, “A Network Slicing Algorithm for 5G Vehicular Networks,” in Proc. 12th IEEE International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2021), Crete, Greece, 12-14 July 2021.
 2. George-Othon Glentis, Kristina Georgoulaki, and Kostas Angelopoulos. “Efficient selection of time domain features for leakage detection in pipes carrying liquid commodities.” 2021 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). IEEE, 2021.
 3. Bogris, A., Sozos, K., Tsirigotis, A., & Mesaritakis, C. (2021, September). Neuromorphic Integrated Photonics as Hardware Accelerators for Ultra-high Speed Telecom and Imaging Applications. In Photonics in Switching and Computing (pp. W1C-2). Optical Society of America (invited).
 4. Skontranis, G. Sarantoglou, A. Bogris and C. Mesaritakis, “Photonic Spiking Convolutional Neural Networks for High-Speed Image Processing”, 2021 IEEE Photonics Society Summer Topicals Meeting Series (SUM), 2021, pp. 1-2, doi: 10.1109/SUM48717.2021.9505862 (invited).
 5. Sozos, K., Mesaritakis, C., & Bogris, A. (2021, June). Reservoir Computing based on Mutually Injected Phase Modulated Lasers: A monolithic integration approach suitable for short-reach communication systems. In Optical Fiber Communication Conference (pp. W6A-4). Optical Society of America.
 6. Hong, Y., Deligiannidis, S., Taengnoi, N., Bottrill, K. R., Thipparapu, N. K., Wang, Y., Sahu J., Richardson D, Mesaritakis C., Bogris A., & Petropoulos, P. (2021, May). Performance-enhanced Amplified O-band WDM Transmission using Machine Learning based Equalization. In CLEO: Science and Innovations (pp. STh1F-3). Optical Society of America.
 7. Sozos, Kostas, Adonis Bogris, Peter Bienstman, and Charis Mesaritakis. “Photonic Reservoir Computing based on Optical Filters in a Loop as a High Performance and Low-Power Consumption Equalizer for 100 Gbaud Direct Detection Systems.” In 2021 European Conference on Optical Communication (ECOC), pp. 1-4. IEEE, 2021.
 8. Mesaritakis, C., Sozos, K., Dermanis, D., & Bogris, A. Spatial Photonic Reservoir Computing based on Non-Linear Phase-to-Amplitude Conversion in Micro-Ring Resonators, OFC 2021.
 9. Vasileios Dimitriadis, Leandros Maglaras, Nineta Polemi, Ioanna Kantzavelou, Nick Ayres, “Uncuffed: A Blockchain-based Secure Messaging System”, 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2021), Volos, Greece, November 26-28, 2021.
 10. Vassilis Papaspirou, Leandros Maglaras, Mohamed Amine Ferrag, Ioanna Kantzavelou, Helge Janicke, Christos Douligeris, “A novel Two-Factor HoneyToken Authentication Mechanism”, 30th IEEE International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN 2021), July 19-22 2021.
 11. Thaleia-Elpis Kavalierou and Ioanna Kantzavelou, “The Smart Contract Guard Model”, Poster Presentation in the 3rd Summit on Gender Equality in Computing (GEC 2021), Greek ACM-W Chapter, Athens, July 2, 2021.
 12. Giannou and B. Mamalis, A Fog-based Architecture for the Efficient Support of Innovative Teaching Scenarios in Primary and Secondary Education”, Poster Presentation in the 3rd Summit on Gender Equality in Computing (GEC 2021), Greek ACM-W Chapter, Athens, July 2, 2021.
 13. Lessi, C.C., Chochliouros, I.P., Trakadas, P. and Karkazis, P., 2021, June. Advanced First Responders’ Services by Using FASTER Project Architectural Solution. In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 62-70). Springer, Cham.
 14. Trakadas, P., Leligou, H.C., Karkazis, P., Gonos, A. and Zahariadis, T., 2021, June. Farm to fork: securing a supply chain with direct impact on food security. In 2021 IEEE 22nd International Conference on High Performance Switching and Routing (HPSR) (pp. 1-6). IEEE.
 15. Giannopoulos, A., Spantideas, S., Capsalis, N., Gkonis, P., Karkazis, P., Sarakis, L., Trakadas, P. and Capsalis, C., 2021, June. WIP: Demand-driven power allocation in wireless networks with deep Q-learning. In 2021 IEEE 22nd International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM) (pp. 248-251).
 16. Leontios Sotiriadis, Basilis Mamalis and Grammati Pantziou. 2021. Stable and Secure Clustering for Internet of Vehicles with RSU-assisted Maintenance and Trust Management. In 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2021), November 26-28, 2021, Volos, Greece. ACM, New York, NY, USA, 7 Pages.
 17. Vasiliki Giannou and Basilis Mamalis. 2021. Utilizing Fog Computing for the Efficient Support of Innovative Teaching Scenarios in Primary and Secondary Education. In 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2021), November 26-28, 2021, Volos, Greece. ACM, New York, NY, USA, 6 Pages.